Algemene Voorwaarden


Artikel 1 Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
•       Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en in deze hoedanigheid de overeenkomst aangaat;
•       Ondernemer: Paramedia NL B.V. of een van haar gelieerde ondernemingen;
•       Credits: Door de consument aangekochte tijdseenheden welke gebruikt worden ter financiering van de chats;
•       Chat: een schriftelijk en online communicatie via de website van Ondernemer met een Consulent
•       Overeenkomst: de rechtsverhouding die Consument met Ondernemer aangaat.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, dienst en/of product van de ondernemer en op alle rechtsverhoudingen tussen Consument en Ondernemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door Ondernemer uitdrukkelijk aan Consument voor het aangaan van de overeenkomst kenbaar zijn gemaakt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn, in digitale vorm (PDF) op de website eenvoudig beschikbaar voor de Consument voor het aangaan van een Overeenkomst.
 3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Ondernemer voor de uitvoering waarvan diensten van derden betrokken worden.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Indien het aanbod een (tijdelijke) actie betreft, waarin de op de website omschreven diensten tegen een (tijdelijk) sterk gereduceerd tarief worden aangeboden, kan Consument maximaal één maal per actie hiervan gebruik maken.
 5. Ondernemer biedt ter kennismaking één gratis chat aan aan Consument. Het is Consument niet toegestaan meerdere malen van dit kennismakingsaanbod gebruikt te maken.
 6. Bij misbruik van het door Ondernemer aangeboden systeem, zal Consument uitgesloten worden van deelname en kan Ondernemer juridische stappen ondernemen.
 
Artikel 4 Overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2, tot stand op het moment van aanvaarding door Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Het aanvaarden van het aanbod en derhalve tevens de overeenkomst door Consument dient middels een separate handeling op de website door Consument bevestigd te worden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien Consument elektronisch kan betalen, zal Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
Artikel 5 Uitsluiting herroepingsrecht
Ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als;
  a. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument; en
  b. Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 2. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als;
  a. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument; en
  b. Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 
Artikel 6 Prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen waar Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. De door Consument aangekochte credits blijven geldig tot 2 jaar na aanschaf.
 6. Aangekochte credits kunnen alleen ingezet worden ter financiering van de op de website aangeboden chat diensten en worden niet retour genomen.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
Artikel 7 Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Lid 2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing op genoten chats.
 
Artikel 8 Aansprakelijkheid
 1. De aangeboden diensten zullen door Ondernemer naar beste kunnen verricht worden. Aan deze aangeboden diensten kunnen in geen geval rechten ontleend worden.
 2. Consument is zelf aansprakelijk voor de gevolgen en enige schade (direct of indirect) van de door de Ondernemer aangeboden diensten. Ondernemer kan in geen geval hiervoor aansprakelijk gesteld worden
 
Artikel 9 Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden betreffende de dienstverlening, dienen de door Consument verschuldigde bedragen voldaan te worden met de door Consument aangekochte credits.
 2. Bij de verkoop van producten en/of dienst aan consumenten, dient Consument het verschuldigde bedrag bij aangaan van de overeenkomst te voldoen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en Ondernemer Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de toepasselijke wetgeving.
 
Artikel 10 Geheimhouding
 1. Ondernemer en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Ondernemer zijn
  verplicht tot geheimhouding van door of namens Consument verschafte informatie tegenover derden, waaronder niet begrepen derden betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van een wettelijke plicht, beroepsplicht of een bindende uitspraak van een rechter of een overheidsorgaan tot bekendmaking of indien Consument Ondernemer van zijn geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
 3. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing ingeval de vertrouwelijke informatie reeds algemeen bekend is of bekend wordt, anders dan als gevolg van een onrechtmatige bekendmaking, reeds in bezit van Ondernemer is voordat deze informatie aan Ondernemer openbaar wordt gemaakt.
 4. Ondernemer is slechts gerechtigd de informatie die aan hem door Consument ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor het doel waarvoor zij is verkregen.
 
Artikel 11 Klachtenregeling
 1. Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk een week, nadat Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ondernemer.
 3. Bij Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Consument dient Ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Artikel 12 Overmacht
 1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ondernemer en storingen in het landelijke netwerk worden daaronder begrepen.
 3. Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ondernemer haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Consument.
 
Artikel 13 Geschillen
Op overeenkomsten tussen Ondernemer en Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 14 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.